adatvédelem dm 2019-04-23T08:45:44+00:00

Adatvédelmi alapszabályzat melléklete:

 

Direkt marketing célú adatkezelés szabályai és

tájékoztató

 

Jelen szabályzat egyben adatvédelmi tájékoztató is, amely elérhető a https://vallalkozoielony.hu/adatvedelem-dm/ címen található honlapon.

Adatkezelő cég neve: London 2000 Kft.

Székhely: 6791 Szeged, Táncsics Mihály u. 8.

Telephely és ügyfélszolgálat: 6000 Kecskemét Batthyány u. 11. 2. emelet, 6723 Szeged, Felső Tisza- part 31-34. G. 1/1.

Adószám: 11755917-2-06

Ügyvezető: Herczeg Tamás

Telefonszám: +36308388838

E-mail cím: info@vallalkozoielony.hu

Honlap: vallalkozoielony.hu

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató elektronikus levél útján reklámajánlataival megkeresse és a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Ezen hozzájárulás megadása előtt jelen szabályzat megismerésének lehetőségét biztosítani kell.

Közvetlen üzletszerzés – direkt marketing fogalma:

A reklám közvetlen megküldése természetes személynek különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján.

Az Adatkezelés jogalapja:

  • az érintett (a reklám címzettjének) előzetes egyértelmű és kifejezet hozzájárulása [Rendelet cikk 1) bek. a) pont]. A hozzájárulás történhet az erre vonatkozó négyzet bejelölésével. Tilos a négyzet előre bejelölése.

Az adatkezelés célja: 

Reklámkiadványok, hírlevelek, aktuális ajánlatok nyomtatott (postai) vagy elektronikus formában (e-mail) történő rendszeres vagy időszakonkénti megküldése az érintettnek.

Kezelt adatok köre:

A természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.

A személyes adatok címzettjei:

A Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója, szerverszolgáltatást végző cég munkavállalói, postai kézbesítés esetén a posta vagy futárcég munkavállalói.

Igénybe vett adatfeldolgozó:

Kapcsolattartó: Khauth György

Telefonszám: 36306243934

E-mail: info@marketingszoftverek.hu

Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása

egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése)

Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.

Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland

Az adatfeldolgozási technológia: Információs rendszerrel

Tárhelyet biztosítja: IntroWeb Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Az Érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről postai, elektronikus, telefonos, vagy ügyfélszolgálaton keresztüli személyes úton, illetve a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. (Rendelet 21. cikk (2)-(3) bekezdése).  Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell. Fenti esetben az adatkezelőnek nincs jogosultsága az ellenkező bizonyítására, a tiltakozáshoz való jog egyben az adatok törlésére való kötelezettséget is maga után vonja.

Az érintettnek jogában áll az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhelyére küldött aláírt levélben gyakorolhatja.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése szerint a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Jogsértés esetén az Érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló  törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Jelen szabályzat az adatvédelmi alapszabályzatunkkal együtt érvényes, amely jelen szabályzattal együtt elérhető a társaságunk székhelyén és az alábbi linken:

https://vallalkozoielony.hu/adatvedelem-dm/

Kelt: 2018.05.25

Herczeg Tamás

ügyvezető